Gilla oss på facebook

Alert Företagshälsa erbjuder ...

... företagsanpassade tjänster och lagstadgade kontroller utförda av specialutbildad personal inom företagshälsovård. Hos oss kan du få hjälp av; företagsläkare, företagssköterska, ergonom, sjukgymnast, psykolog, yrkeshygieniker, arbetsmiljöingenjör.

 • Bedömning Ergonom och eller fysioterapeut
 • Drogtester – arbetsliv
 • Hörselundersökningar
 • Lagstadgade medicinska kontroller – t.ex buller, vibrationer, nattarbete, härdplast dykeriarbete, bly/kadmium, höjdarbete
 • Lungfunktionsmätning
 • Nyanställningsundersökning
 • Riktad provtagning
 • Akupunktur
 • Arbetsmiljökartläggningar/enkäter
 • Arbetsplatsbesök
 • Basal Kroppskännedom
 • Drog och alkoholtester och riskbruksprevention
 • Coaching – livsstil
 • Funktionsprofiler
 • Hälsokartläggning med individuell handlingsplan

 • Konditionstest
 • Träningsrådgivning
 • Vaccinationer och reserådgivning
 • Qigong
 • Chefscoachning
 • Handledning individ, grupp och organisation
 • Personalvårdsrond
 • Personalvårdsrond
 • KBT – kognitiv beteendeterapi
 • Krisbearbetning – invid eller grupp
 • Samtal enligt lösningsfokuserad metod
 • Stödsamtal
 • Extern buller- mätningar
 • Miljöbesiktning)
 • Miljökonsekvensbeskrivningar/MKB
 • Miljö- och kvalitetssystem
 • Upprätta laglistor -miljölagar
 • Miljörapporter
 • Miljötillstånd/anmälan
 • Miljörevision
 • Miljöutredning
 • Riskanalys/miljö
 • Rådgivning miljö/myndighetskrav
 • Släckvattenutredning
 • Vattenprovtagning
 • Arbetsförmågebedömning/utredning
 • Arbetsplatsnära stöd enligt Försäkringskassan, (kartläggningssamtal, bedömning läkare, fysioterapeut, psykolog)
 • Fysioterapi/träningsrådgivning
 • Riskbruksbehandling enligt 15-metoden
  • Samtalsstöd
  • Stöd vid arbetsplatsanpassningar
  • Upprätta och följa upp individuella handlingsplaner
 • Arbetsplatsbedömning (arbetsmiljöingenjör, ergonom, företagssköterska, läkare)
 • Belastningsergonomi/mätningar
 • Bildskärmsergonomi
 • Kemikalier, ex. hantering, exponeringsbedömning, Reach, CLP, Seveso, produktbedömning, säkerhetsdatablad, kemikaliewebb
  • Klassning av explosionsfarlig miljö, gas, vätskor och damm
  • Mätningar, t.ex. buller, damm, belysning, vibrationer, mögel, legionella, VOC, kemiska ämnen.
  • Riskbedömningar/riskanalyser
  • Rådgivning arbetsmiljö/myndighetskrav
 • Skyddsronder/skyddskommittéarbete
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete – SAM ex. arbetsmiljöledningssystem, delegering, dokumentation, rutiner, konsekvens-
  utredningar, uppföljning
 • Upprätta laglistor - arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöutbildningar (SAM och BAM)
  • Ergonomi (e x. bildskärmsergonomi, belastning)
  • Första hjälpen och krisstöd
  • Hälsa och livsstil
  • HLR (hjärt- och lungräddning)
   med och utan defibrillator
  • Härdplaster
  • Kemiska hälsorisker
  • Krisstöd
  • Hot och våld
  • Miljöutbildningar
  • Praktisk yrkesinriktad ergonomi
  • Stresshantering
  • Riskbruk
  • Rehabilitering
    - chefstöd
    - tidiga signaler

   


  Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB                                                                                                                                                                                           Hemsida: www.alertab.se
  Drottninggatan 11                                                                                                                                                                                                                           E-post: info@alertab.se
  824 30 HUDIKSVALL